ALGEMENE VOORWAARDEN TH&T’S RENTING
Toepasselijkheid
Door zijn bestelling aanvaardt de huurder deze algemene voorwaarden. Afwijkingen daarvan zijn slechts geldig voor zover schriftelijk en voorafgaandelijk overeengekomen. Deze verhuurvoorwaarden zijn van kracht voor alle overeenkomsten waarbij TH&T’S RENTING goederen aan derden in huur afstaat. De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met deze algemene verhuurvoorwaarden.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verhuurder: TH&T’S RENTING, Bekaflaan 86A te 3200 Aarschot met ondernemingsnummer 0861061080.
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van de verhuurder voor een bepaalde periode. De huurder is steeds in persoonlijke naam verantwoordelijk.
Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, alsmede overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen, trussen, rigging, tenten en verpakkingsmaterialen.

Huurperiode
De gehuurde goederen worden gehuurd voor een periode van één dag of een veelvoud daarvan. De vooraf bepaalde huurperiode dient door de huurder gerespecteerd te worden, hij kan zich niet op stilzwijgende verlenging beroepen. Van zodra de, huurtijd is beëindigd, wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde materiaal terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde materiaal te laten terughalen, zonder beroep op een rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn volledig ten laste van de huurder. In geval van afhaling door de huurder kunnen de gereserveerde goederen afgehaald worden op de eerste huurdag en teruggebracht worden de dag volgend op de laatste huurdag. In het geval van plaatsing door de verhuurder wordt in samenspraak met de huurder het moment van levering en afhaling afgesproken. De huurder dient er garant voor te staan dat TH&T’S RENTING toegang heeft tot de locatie tijdens levering en afhaling. Indien de goederen laattijdig worden ingeleverd, of indien de locatie bij de terug afhaling door TH&T’S RENTING niet toegankelijk of onmogelijk is, zal een vergoeding verschuldigd zijn van 25% van de dagprijs, vermenigvuldigd met het aantal dagen overschrijding.

Huurprijzen
De in onze verhuurcatalogus of op website www.thets-renting.be vermelde huurprijzen zijn zonder levering indien anders vermeld, zijn indicatief en verbinden ons onder geen beding. De actuele verhuurcatalogus vervangt steeds alle voorgaande. De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.

Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan zal de verhuurder de huurder vragen zich te legitimeren door het tonen en laten inlezen van zijn elektronische ID kaart. Deze geïdentificeerde huurder is dan de aansprakelijke verantwoordelijke. Deze legitimatieplicht is van toepassing bij afhalen bij de verhuurder TH&T’S RENTING. Indien montage en demontage wordt verzorgd door TH&T’S RENTING wordt de aansprakelijke huurder vermeld op de leveringsbon (natuurlijk persoon of rechtspersoon). Door zijn bestelling op afstand aanvaard deze de algemene voorwaarden.

Betaling
Alle betalingen gebeuren bij afhaling of bij levering, contant zonder korting. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum. Factuurklachten kunnen echter nooit reden zijn van laattijdige of gedeeltelijke betaling, noch van opschorting van de vermelde kredietbeperking. Door het niet betalen van een rekening op haar vervaldag, wordt zonder enige verwittiging een bijkomende administratieve kost aangerekend van 15% van de factuurbedragen met een minimum van € 50,00 (euro), vermeerderd met alle deurwaarders en gerechtskosten. Bovendien worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, ongeacht de toegestane betalingsvoorwaarden.

Ontvangstneming van de goederen
Gehuurde goederen moeten, bij in ontvangst name door de huurder, in onze aanwezigheid worden nagezien. Van eventuele, op dat ogenblik bestaande, schade of tekortkomingen zal melding worden gemaakt op de leveringsbon. Indien de huurder geen nazicht uitvoert, dan worden de goederen geacht in perfecte staat te zijn ontvangen. Aanvaardingen van de gehuurde materialen houdt dan ook de bevestiging van de goede staat van het gehuurde goed in. Elke melding van schade aangebracht aan het gehuurde materiaal, door de huurder of door derden, na de in ontvangst name door de huurder (ook tijdens het transport) is ten laste van de huurder. De huurder draagt tijdens de huurperiode de volledige verantwoordelijkheid en risico van het gehuurde materiaal. In geval van schade aan het gehuurde materiaal zal de huurder de door ons opgegeven herstelling- of vervangingskosten aanvaarden. Het is niet toegestaan elektrische apparatuur te vervoeren in een open aanhangwagen. Alle apparaten zitten in gesloten flightcases indien mogelijk.

Gebruik
De huurder wordt verondersteld de toepassing en de juiste aansluit- en gebruikswijze van de gehuurde materialen te kennen. De huurder gaat akkoord dat TH&T’S RENTING geenszins aansprakelijk en derhalve niet gehouden is tot enige schadevergoeding in geval van schade of ongeval door verkeerde aansluiting of verkeerd gebruik van de gehuurde materialen of geluidsoverlast. Dit kan evenmin reden zijn voor niet of gedeeltelijke betaling van de factuur. Uitleg en of handleidingen in verband met de gehuurde materialen kunnen bekomen worden bij afhaling of levering.

Plaatsing en bediening
U dient aan de ingang van de zaal voldoende plaats te voorzien om te laden, lossen en een bestelwagen te parkeren. Op de plaats van installatie dienen minsten 2 tafels aanwezig te zijn om het gehuurde materiaal op te plaatsen. Indien de zaal moeilijk bereikbaar is (trappen, 30m tussen losplaats en installatieplaats) dient u dit bij boeking te melden en minimum 2 helpers te voorzien. Stroomvoorziening op max 20m afstand van opstelplaats. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan kan TH&T’S RENTING besluiten de apparatuur niet te plaatsen totdat het probleem is verholpen. Dit zonder enige nadelige erkentenis.

Schade en verlies
Schade aan gehuurde goederen wordt uitsluitend aan de huurder gefactureerd, die deze dan ook onverwijld dient te vergoeden, ongeacht diens mogelijke aanspraken ten opzichte van derden. Materiaal dat onherstelbaar is beschadigd, houden wij gedurende acht dagen na vaststelling van schade beschikbaar. Daarna wordt het verwijderd. Materiaal dat herstelbaar is beschadigd blijft 48 uur na vaststelling beschikbaar voor inspectie, daarna wordt het hersteld. In geval van verlies van het gehuurde materiaal wordt deze aan de huurder gefactureerd voor een bedrag dat overeenstemt met de aankoopprijs op het ogenblik van verlies van hetzelfde materiaal. Beschadigingen aangebracht door derden zal onherroepelijk worden door gefactureerd. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het verhuurde materiaal onmiddellijk te melden. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag de huurder niet overgaan tot herstelling. Dranken en voedingsmiddelen zijn ten strengste verboden te plaatsen op alle toestellen. Indien er resten van drank, sigaretten of andere worden aangetroffen zal er € 10,00 reinigingskost per apparaat worden aangerekend. Niet behoorlijk opgerolde of vervuilde kabels (drank, modder, sigaretten en andere) zullen gereinigd en opgerold worden aan € 1,50 per kabel en zal worden doorgerekend aan de huurder.

Aansprakelijkheid van de verhuurder
De huurder wordt geadviseerd de apparatuur te beproeven alvorens deze in gebruik te nemen. In geval apparatuur niet functioneert, is de verhuurder slechts gehouden vervangende apparatuur aan de huurder ter beschikking te stellen voor zover deze beschikbaar is. Alle gevallen waarbij de verhuurder omwille van redenen buiten zijn wil niet tijdig kan leveren en alle gevallen van overmacht die de huur zouden belemmeren of schorsen, ontlasten de verhuurder van elke verbintenis en verantwoordelijkheid. Schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is TH&T’S RENTING niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen of door overmacht. De huurder zal TH&T’S RENTING ter zake vrijwaren voor alle aanspraken van derden.

Eigendomsrecht
De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij geen eigenaar is van het gehuurde materiaal en dat niet-teruggave ervan op de overeengekomen of omschreven tijdstip strafbaar is.

Verzekering
De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst akkoord met het feit dat de door hem gehuurde goederen niet verzekerd zijn vanaf het moment dat deze het magazijn gelegen te 3200 Aarschot, Bekaflaan 86A verlaten. Het staat de huurder vrij een dekkende verzekering op de gehuurde apparaten tegen verlies, diefstal, vandalisme of alle andere aangerichte schade gedurende de gehele huurperiode af te sluiten. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder door de verhuurder meegedeeld.

Weigeringrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade welke hieruit kunnen voortvloeien.

Sabam
Alle kosten met betrekking tot SABAM, billijke vergoeding … enz. die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch, hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van de huurder.

Waarborg / Borgsom
Indien TH&T’S RENTING dit verkiest, kan zij aan de huurder de betaling van een waarborgsom opleggen.

Betwisting
In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van arrondissement van Leuven bevoegd kennis te nemen.